» მთავარი » პერსონალი » სტუდენტები » სტრუქტურა » პროგრამები » კონტაქტიrusTavis umaRlesi ganaTlebis akademiaSi funqcionirebs Semdegi fakultetebi da specialobebi:
1.  Ffakulteti: humanitaruli mecnierebaTa
specialoba: inglisuri filologia (kvalifikacia - humanitarul                         
mecnierebaTa   bakalavri)
2.   fakulteti: ganaTleba  
P   specialoba: dawyebiTi ganaTleba (kvalifikacia - ganaTlebis bakalavri).    
     
3.   Ffakulteti: biznesi da marTva
specialoba: safinanso, sabanko da sadazRvevo saqme (kvalifikacia- biznesis                                              
                                                        AAadministrirebis bakalavri)
4.   Ffakulteti: samarTali
specialoba: samarTali        (kvalifikacia - samarTlis bakalavri)   
         

studentTa mobilobis xelSewyobis da sazogadoebis moTxovnebis dakmayofilebis mizniT  rusTavis umaRlesi ganaTlebis akademiaSi funqcionirebs efeqturi saswavlo-saganmanaTleblo programebi, rac xels uwyobs studentTa unar-Cvevebisa da profesiuli Tvisebebis Camoyalibebas, maT zneobriv ganviTarebasa da codnis gaRrmavebas. kritikul da damoukidebel moazrovneebad Camoyalibebas. 


* rusTavis umaRlesi ganaTlebis akademiis mizania instituciuri akreditaciis erovnuli standartebis Sesabamisad uzrunvelyos swavlisa da swavlebis  maRali done da daexmaros studentebs saswavlo procesSi mizanmimarTuli CarTvisaTvis, SesaZlebloba miscen maT eziaron maRali donis profesiul ganaTlebas da mecnieruli monapovrebis Sedegad  Teoriuli  codna  gaamyaron praqtikuli kvlevisa da eqsperimentebis safuZvelze msoflioSi mimdinare cvalebadi  moTxovnebis gaTvaliswinebiT.


aq yvela pirobaa Seqmnili, rom studentebi safuZvlian codnas daeuflon. maT aqvT araCveulebrivi SesaZlebloba  gaiRrmavon codna akademiis biblioTekasa da internetis qselSi CarTul kompiuterul laboratoriaSi. biblioTekaSi specialobebis mixedviT aris uaxlesi da mravalferovani literatura da saxelmZRvaneloebi, romelTa Soris bevria profesor-maswavlebelTa mier Semowiruli. biblioTekaSi gvaqvs perioduli da xelmoweriTi gamocemebi.


pedagogebi kargad icnoben da dauflebulni arian swavlebis mowinave teqnologiur da inovaciur meTodebs, rac praqtikuli kvlevisa da eqsperimentebis safuZvelze Teoriuli codnis monapovarTa  Serwymas gulisxmobs, studentTa inteleqtualuri momzadebis dones gansazRvravs da logikurad moazrovne axalgzrda specialistTa aRzrda-Camoyalibebas  uwyobs xels.


rusTavis umaRlesi ganaTlebis akademiam 2006 wels iuneskos saerTaSoriso universitetebis  cnobaris sainformacio  centrisa da servisis  direqtoriatidan Setyobineba miiRo samomavlo urTierTobis dasawyebad. miRebuli pasuxis Sesabamisad gadawyvetilia gacvliTi programebis SemuSaveba da  ucxoeli studentebis mowveva. 


reqtorTan, q-n mzia  qavTaraZesTan erTad, TiToeuli leqtori sikeTis, profesionalizmisa da Sromisadmi siyvarulis mqadagebelia. maT kargad ician piradi magaliTis Zala. amitomac siTbo, Tanadgoma, gancda-emocia metnaklebad yvela studentis Tviseba gaxda. muSaobis amgvarma stilma, damkvidrebulma sulierebam megobruli urTierToba daamyara profesor-maswavleblebsa da studentebs Soris; erTi sityviT,  rusTavis akademiaSi Seqmnilia inteligebluri garemo, rac profesor-maswavleblebsa  da studentebs Soris axlo damokidebulebiT ganisazRvreba da upirvelesad swavlebis maRal dones, saswavlo procesis primats da xarisxis uzrunvelyofis evropul standarts miesadageba. yovelive es Cveni monapovaria.


reqtorati dReniadag iRwvis studentTaTvis kargi garemos Sesaqmnelad. amas xels uwyobs isic, rom rusTavis akademias aqvs sakuTari calke damoukidebeli Senoba, ar ganicdis saswavlo-sakontaqto auditoriebis naklebobas.


sistematurad tardeba profesor-maswavlebelTa erToblivi konferenciebi, sxvadasxva RonisZiebebi. leqciebi waikiTxes sazRvargareTidan mowveulma maswavleblebma: qristofer roudsma, Sar da stiv petersonebma.


Aaseve Cveni akademiis TanamSromeli nino CaCaniZe gaxda ~umaRlesi skolis leqtorTa programis~ finalisti. ~umaRlesi skolis leqtorTa programa~  aris umaRlesi saswavleblebis leqtorTa kvalifikaciis  umaRlesi da profesiuli  ganviTarebis programa, romelic iTvaliswinebs finalistTa  swavlebas amerikis  SeerTebul Statebis universitetebSi 6 TviT. Nnino CaCaniZe gaemgzavra   ~saerTaSoriso ganaTlebis  amerikuli sabWoebi~-s dafinansebiT amerikis SeerTebul StatebSi 2006 wlis 6 dekembridan 2007 wlis maisis bolomde. 


rusTavis umaResi ganaTlebis akademiis TanamSromlebi daxmarebas uweven studentebs swavlasa da pirad cxovrebasTan dakavSirebuli problemebis gadaWra-mogvarebaSi.

ჩვენს შესახებ

 ბოლო განახლება: 28/10/2013