» მთავარი » პერსონალი » სტუდენტები » სტრუქტურა » პროგრამები » კონტაქტი


 


ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
საბაკალავრო პროგრამა: ინგლისური ფილოლოგია

საბაკალავრო პროგრამა 2010-2014

საბაკალავრო პროგრამა 2011-2015

საბაკალავრო პროგრამა (კურიკულუმი) 2010 წლამდე

ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (ლექსიკა)
ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (გრამატიკა)
ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (პრაქტიკული ფონეტიკა)
შესავალი ენათმეცნიერებაში
ქართული ენის პრაქტიკული კურსი
ფსიქოლოგია
ლიტერატუტათმცოდნეობის შესავალი
მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია
მეტყველება-დებატები
ლიტერატურის თეორია
ამერიკული სწავლება
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი (მეორე ენა)
ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია
ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა
ინგლისური ენის ისტორია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა
ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია
რეფერირება/რეცენზირება
საქმიანი ინგლისური
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა
ინგლისური ენის სტილისტიკა

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები
ფილოსოფია
საქართველოს ისტორია
ინფორმატიკის საფუძვლები
რელიგიათმცოდნეობა
ზოგადი პედაგოგიკა
პედაგოგიკის ისტორია
თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები
მითოლოგია
ქართული ლიტერატურის ისტორია
მეტყველების კულტურა


ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
საბაკალავრო პროგრამა: გერმანული ფილოლოგია

საბაკალავრო პროგრამა 2011-2015

საბაკალავრო პროგრამა (კურიკულუმი) 2010 წლამდე

გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი (ლექსიკა)
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი (წერითი პრაქტიკა)
შესავალი ენათმეცნიერებაში
ქართული ენის პრაქტიკული კურსი
ფსიქოლოგია
ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია
მეტყველება/დებატები
ლიტერატურის თეორია
რეფერირება/რეცენზირება
ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (მეორე ენა)
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა
გერმანული ენის თეორიული გრამატიკა
გერმანული ლიტერატურის ისტორია
გერმანული ენის ისტორია
გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
გერმანული ენის სტილისტიკა
საქმიანი გერმანული
გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები:
ფილოსოფია
საქართველოს ისტორია
ინფორმატიკის საფუძვლები
რელიგიათმცოდნეობა
ზოგადი პედაგოგიკა
პედაგოგიკის ისტორია
თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები
მითოლოგია
ქართული ლიტერატურის ისტორია
მეტყველების კულტურა

ფაკულტეტი: ბიზნესი და მართვა
საბაკალავრო პროგრამა: საფინასო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე

საბაკალავრო პროგრამა: საფინასო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე 2011-2015

საბაკალავრო პროგრამა (კურიკულუმი) 2010 წლამდე

ეკონომიკის პრინციპები
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის
სტატისტიკის ზოგადი თეორია
ინფორმატიკის საფუძვლები
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი (არასპეციალისტებისათვის)
ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (არასპეციალისტებისათვის)
ფინანსების თეორია
ბიზნესის საფუძვლები
ფული, კრედიტი, ბანკები
მეგაეკონომიკა
მაკროეკონომიკის მიკროეკონომიკური საფუძვლები
მარკეტინგის საფუძვლები
მენეჯმენტის საფუძვლები
საბანკო საქმე
საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი
სადაზღვევო საქმე
ფინანსური ბაზარი
საფინანსო აღრიცხვა და აუდიტი
ინვესტიციების ორგანიზაცია და დაფინანსება
გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა
საფინანსო სამართალი
ადამიანის ეკონომიკა
რისკების მართვა და დაზღვევა
საფინანსო-საბანკო მენეჯმენტი
საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო, საკრედიტო ურთიერთობები
სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ანალიზი
ეკონომეტრიკა
საფინანსო ინფორმაციის ავტომატური დამუშავება

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები
ეკონომიკა და ეკოლოგია
ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია
ეკონომიკური კულტურა და ბიზნესის ეთიკა
ფასწარმოქმნა
ფილოსოფია
ფსიქოლოგია
მაკროეკონომიკა
მეტყველების კულტურა
მიკროეკონომიკა
რელიგიათმცოდნეობა
საბაჟო სამართალი
საგადასახადო სამართალი
საკორპორაციო და გაკოტრების სამართალი
საქართველოს ისტორია
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების სოციალურ- ეკონომიკური გეოგრაფია
შრომის სამართალი

ფაკულტეტი: განათლება
საბაკალავრო პროგრამა: დაწყებითი განათლება

ფაკულტეტი: პედაგოგიკა
სპეციალობა: დაწყებითი განათლება

საბაკალავრო პროგრამა (კურიკულუმი) 2010-წლამდე

ქართული ენა
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა III
ქართული ხალხური ზეპირსიტყვიერება
ფსიქოლოგია
ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი (არასპეციალისტებისათვის)
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი (არასპეციალისტებისათვის)
საქართველოს ისტორია
მეტყველების კულტურა
ბუნებისმცოდნეობა
ზოგადი პედაგოგიკა
ქართული ლიტერატურის ისტორია (ძველი, ახალი)
პედაგოგიკის ისტორია
ბუნების სწავლების მეთოდიკა
სოციალური პედაგოგიკა
შრომითი სწავლება
სახვითი ხელოვნება სწავლების მეთოდიკით
საბავშვო ლიტერატურა
თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები
შრომითი სწავლების მეთოდიკა
მუსიკა (ფორტეპიანო, გუნდი)
სასკოლო ცხოვრების ჰიგიენა
ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა
ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა
მათემატიკის დაწყებითი სწავლების მეთოდიკა
მუსიკის სწავლების მეთოდიკა მუსიკის ელემენტარული თეორიით
ფიზიკური აღზრდა ფიზაღზრდის სწავლების მეთოდიკით
კალიგრაფია
პედაგოგიური კვლევის მეთოდები

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები
ფილოსოფია
ენათმეცნიერების შესავალი
ინფორმატიკის საფუძვლები
ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
ლიტერატურის თეორია
მენეჯმენტის საფუძვლები
მითოლოგია
მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია
რელიგიათმცოდნეობა
შრომის სამართალი

ფაკულტეტი: სამართალი
საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: სამართალი

ფაკულტეტი: სამართალი
სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

საბაკალავრო პროგრამა (კურიკულუმი) 2010-წლამდე

შესავალი სამართალმცოდნეობაში
ქართული სამართლის ისტორია
რომის სამართლის საფუძვლები
სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი (ვალდებულებითი სამართალი)
ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსი არასპეციალისტებისათვის
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი არასპეციალისტებისათვის
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
კონსტიტუციური (სახელმწიფო) სამართალი
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)
სანივთო სამართალი
საოჯახო და მემკვიდროებითი სამართალი
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი
სახელშეკრულებო სამართალი
სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი)
სამართალდამცავი ორგანოები
შრომის სამართალი
ინტელექტუალური სამართალი
საკორპორაციო (სამეწარმეო) სამართალი
საერთაშორისო (საჯარო) სამართალი
გაკოტრებისა და იძულებითი აღსრულების სამართალი
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი
საფინანსო სამართალი
სისხლის სამართლის პროცესი
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
კრიმინოლოგია
ეკოლოგიური სამართალი
საგადასახადო და საბაჟო სამართალი
სასჯელაღსრულებითი სამართალი
კრიმინალისტიკა
ადვოკატურა
სამოქალაქო სამართლის პროცესი
საზღვარგარეთის ქვეყნების საკონსტიტუციო სამართალი
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები
ფილოსოფია
საქართველოს ისტორია
ფსიქოლოგია
რელიგიათმცოდნეობა
მეტყველების კულტურა
ლათინური ენა
ინფორმატიკის საფუძვლები
იურიდიული ფსიქოლოგია
სამართლის მეთოდები
იურიდიული ეთიკა
საეკლესიო სამართალი
საარჩევნო სამართალი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
საერთაშორისო კერძო სამართალი
სასამართლო ორგანოები და მართლმსაჯულება საქართველოში


  ბოლო განახლება: 28/06/2013